• Zo/Ma: Gesloten
  • Di t/m Do: 08:30 - 17:30
  • Vr: 08:30 - 17:30
  • Za: 09:00 - 17:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gek van Fietsen.nl zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden ( hierna : Voorwaarden ) van toepassing. Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alphen aan den Rijn onder depotnummer 28109168 ten name van De Bruin Fietsbeleving BV. Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van Gek van Fietsen.nl  worden bedongen, worden bedongen ten behoeve van door Gek van Fietsen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Gek van Fietsen.nl zijn vrijblijvend, Gek van Fietsen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Gek van Fietsen.nl. Gek van Fietsen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gek van Fietsen.nl dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief behandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden via iDeal bij het plaatsen van de bestelling. Op verzoek van de klant of van Gek van Fietsen.nl kan de betaling ook vooraf per bank/giro geschieden.

3.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Gek van Fietsen.nl is vermeld en dit door Gek van Fietsen.nl aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens Artikel 11.

Artikel 4. Levering

4.1 Gek van Fietsen.nl streeft naar een levering van uw bestelling binnen twee (2) tot vijf (5) werkdagen. Bij overschrijding hiervan, stelt Gek van Fietsen.nl de klant per email op de hoogte.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van Gek van Fietsen.nl vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Gek van Fietsen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 6. Garantie

6.1 De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Garantieclaims worden op afspraak in de winkel afgehandeld.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Gek van Fietsen.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gek van Fietsen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Gek van Fietsen.nl te retourneren. Dit geldt alleen als de artikelen onbeschadigd zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. Gek van Fietsen.nl brengt geen retourkosten in rekening. Het reeds door u betaalde bedrag exclusief verzendkosten zal binnen 14 dagen op uw bank - of girorekening worden teruggestort.

7.4 Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat, nadat de bestelling is gedaan, de consument alsnog besluit de koop even uit te stellen. In dat geval kan de order uiteraard worden geannuleerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De annulering dient per email te worden gedaan voordat de verzending onderweg is.

7.5 Gek van Fietsen.nl is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde maten.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Gek van Fietsen.nl, dan wel tussen Gek van Fietsen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Gek van Fietsen.nl, is Gek van Fietsen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gek van Fietsen.nl.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gek van Fietsen.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gek van Fietsen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gek van Fietsen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Disclaimer

10.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Gek van Fietsen.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Gek van Fietsen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Gek van Fietsen.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Gek van Fietsen.nl schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

11.2 Wanneer door Gek van Fietsen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gek van Fietsen.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gek van Fietsen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gek van Fietsen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Gek van Fietsen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.